Εκτύπωση

Παρέχουμε επιπλέον ώρες διδασκαλίας είτε ατομική είτε ομαδικά, για την κάλυψη των αναγκών και των αποριών του κάθε μαθητή, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

Οι εκπαιδευτικοί του Φροντιστηρίου Γνώση θέτοντας υψηλή τη στάθμη των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, είναι συνεχώς διαθέσιμοι πέρα από το προκαθορισμένο ωρολόγιο πρόγραμμα για την επίλυση αποριών, τη διεκπεραίωση έκτακτων σχολικών αναγκών (διαγωνίσματα, project, κ.ά.), τη ψυχολογική καθοδήγηση και ενθάρρυνση των μαθητών.

Αναλυτικότερα διενεργούνται κατ’ ιδίαν ή σε ομάδες ατόμων, έπειτα από συνεννόηση με τους εκπαιδευτικών, επιπλέον ώρες διδασκαλίας με στόχο την: